תנאי השימוש באתר "גלויות"
הקדמה
השימוש באתר "גלויות" (להלן: "האתר") כפוף לתנאי השימוש להלן ולקוד האתי (להלן: "ההסכם") על כן אנא קראו תנאי שימוש אלו בתשומת לב.
בעצם השימוש באתר גלויות הנכם מסכימים לתנאי ההסכם (כפי שיעודכן מעת לעת) המהווים הסכם מחייב ביניכם לבין בעלת ומפעילת האתר - חברת אמיר חלדי יעוץ בע"מ בע"מ (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר").
אל תעשו שימוש באתר אם אינכם מסכימים להסכם (תנאי השימוש והקוד האתי).
ההסכם ממצה את מכלול ההסכמות בין הצדדים בקשר לשימוש באתר. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לאמור בהקדמה ובתמצית ההסכם, יגברו ההוראות המלאות של ההסכם (תנאי השימוש והקוד האתי).
השימוש בלשון רבים ו/או זכר ו/או נקבה נעשה למען הנוחות בלבד ומופנה לכלל המשתמשים.
להלן תמצית השירות ותנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש:
1. מטרת האתר להוות פלטפורמה לשיתוף תכנים וחוויות על ידי נשים.
2. השימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה ולקוד האתי.
3. השימוש באתר מותר למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד הכשירים משפטית לקבל את הסכם השימוש באתר.
4. משתמשים שאינם רשומים יוכלו לצפות אך ורק בעמוד הבית, לא יוכלו להגיב ו/או להעלות תכנים.
5. העלאת תכנים, גלישה בשלל דפי האתר וכתיבת תגובות כפופה לרישום.
6. הרישום לאתר אינו כרוך בתשלום.
7. אין התחייבות לפרסום באתר של תוכן שגולשים יבקשו להעלות. פרסום חומרים באתר הנו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית של מפעילת האתר ולאישורה.
8. מותרת רק העלאת תוכן עצמי של הגולשים ולא של צדדי ג' (אנשים אחרים וכד').
9. מותרת רק העלאת תוכן שיש לגולש את הזכויות המלאות בו לפי כל דין.
10. בהעלאת התוכן לאתר הגולש מעניק את הרישיון לעשות שימוש בתוכן זה כאמור בסעיף 8 להסכם (לרבות שכפול, הפצה, שיתוף, שידור וכד').
11. השימוש בשירות הינו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות ו/או התחייבות מצד החברה.
12. מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות את תנאי ההסכם מעת לעת.
13. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר. בשימוש באתר הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד מפעילת האתר.

1. הגדרות
למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
1.1. "ההסכם" – תנאי השימוש להלן, תקנון הפרטיות והקוד האתי של האתר.
1.2. "החברה" או "מפעילת האתר" – אמיר חלדי יעוץ בע"מ.
1.3. "האתר" – אתר 'גלויות'.
1.4. "גולש" – כל גולש באתר, בין אם גולש רשום או לא רשום.
1.5. "גולש רשום" – גולש אשר נרשם לאתר בהתאם להסכם.
1.6. "תוכן" – כל תוכן המועלה לאתר בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט, ובכלל זה תגובות, מאמרים, דילמות וכד'.
2. הסכם מחייב בין הצדדים
2.1. השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי ההסכם.
2.2. השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
2.3. בכדי להתקשר בהסכם על הגולש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית להתקשר בהסכם. שימוש באתר על ידי גולש שאינו בן 18 או שאינו כשיר להתקשר בהסכם מהווה אישור מטעם הגולש כי קיבל את אישור האפוטרופוס שלו להתקשר בהסכם לעשות שימוש באתר. ככל שגולש מתחת לגיל 18 ו/או לא כשיר להתקשר בהסכם ולא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו – השימוש באתר על ידו אסור.
2.4. ההסכם הוא בין הגולש לבין מפעילת האתר.
2.5. ההסכם הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולש לבין מפעילת האתר.
2.6. השימוש באתר מותר רק למי שמקבל את ההסכם. אל תעשו שימוש באתר אם אינכם מסכימים לתנאי ההסכם.
2.7. קבלה והסכמה לתנאי ההסכם על ידי הגולש עם מפעילת האתר (הכוללים גם את הקוד האתי כאמור לעיל) הנה מעצם הגלישה ו/או השימוש על ידי הגולש באתר, בין אם אם הגולש מעלה תוכן ובין אם לאו.
3. שינוי תנאי ההסכם
3.1. מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות את תנאי ההסכם מעת לעת.
3.2. מפעילת האתר איננה מחויבת להודיע על שינוי בהסכם באופן יזום ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על הגולשים לקרוא את ההסכם טרם גלישה באתר ולוודא כי הם מסכימים לתנאי ההסכם.
3.3. בהתאם, מומלץ לגולשים לשמור את תנאי ההסכם לצורך עיון והשוואה עתידיים.
4. רישום לאתר כתנאי לשימוש מלא בו
4.1. גולשים שאינם רשומים יוכלו לצפות אך ורק בעמוד הבית, ולא יוכלו להגיב ו/או להעלות תכנים לאתר.
4.2. העלאת תוכן (לרבות כתיבת תגובות) וגלישה בשלל דפי האתר כפופה לרישום לאתר ותתאפשר רק לגולשים רשומים.
4.3. הרישום כפוף למסירת הפרטים הבאים במעמד הרישום: שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני.
4.4. הרישום לאתר הנו אישי. על גולשים רשומים לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות ולא לאפשר לאחרים לעשות שימוש באתר תחת שם המשתמש שלהם ללא אישור. במידה ונודע לגולש רשום כי נעשה שימוש בשם המשתמש שלו ללא אישור, הוא נדרש להודיע מיידית למפעילת האתר ולפעול לשינוי הסיסמא.
4.5. גולשים רשומים מסכימים ומצהירים כי יהיו אחראים באופן בלעדי לכל פעולה שתתבצע באמצעות שם המשתמש שלהם.
4.6. מפעילת האתר תהיה רשאית לבטל רישומו של גולש לאתר מכל סיבה, ללא כל חובת הנמקה.
5. העלאת תוכן לאתר על ידי גולשים
5.1. גולשים רשומים רשאים לבקש העלאת תוכן עצמי לאתר, אך לא תוכן של צדדי ג'. כל תוכן שגולש יבקש לעלות לאתר הנו באחריותו הבלעדית של הגולש, לרבות ההשלכות המשפטיות הקשורות בהעלאתו לאתר ופרסומו, שיתופו, הפצתו, שידורו, שליחתו לאחרים וכד'.
5.2. עצם אישור העלאת תוכן כזה או אחר על ידי מפעילת האתר לבקשת גולש איננו מהווה תמיכה בגולש או בתוכן ו/או המלצה לפעול לפיו ו/או מעידה על מהימנותו.
5.3. מפעילת האתר מסירה כל אחריות בקשר לתוכן שיועלה לאתר מטעם גולשי האתר, לרבות ההשלכות המשפטיות של העלאת תוכן זה ומלוא האחריות הנה של הגולש שביקש להעלותו.
5.4. מובן לגולש שפרסום תוכן באתר יכול להיות חשוף באינטרנט, לרבות גולשים רשומים באתר, גולשים בלתי רשומים באתר וגולשים באינטרנט בכלל.
5.5. אין להסתמך על חומר המפורסם באתר ללא בדיקה עצמאית לגבי נכונותו וחוקיותו, ובכל מקרה הוא איננו מהווה יועץ ו/או חוות דעת מכל סוג.
5.6. למפעילת האתר שיקול דעת בלעדי באם לפרסם התוכן כזה או אחר באתר, ועצם פרסומו על ידי מפעילת האתר לא תגרע מכל אחריות מצד הגולש שביקש להעלות תוכן זה.
5.7. מפעילת האתר איננה מתחייבת לכל סודיות או דיסקרטיות ביחס לתוכן שגולש מבקש להעלות לאתר. עם בקשת גולש להעלאת תוכן לאתר הגולש מאשר באופן סופי ובלתי חוזר למפעילת האתר להעלות תוכן זה. מפעילת האתר ממליצה לגולש לשקול טרם בקשתו להעלות תכנים את משמעות והשלכות העלאה ופרסום תוכן זה באתר וכן לנהוג באחריות כלפי עצמם וכלפי אחרים טרם בקשה לשיתוף תוכן באתר.
5.8. הגולש מוותר בזאת על כל טענה בדבר העלאת תוכן על ידי מפעילת האתר לפי בקשה שתתקבל אצלה להעלאת תוכן זה על ידי גולש.
5.9. התוכן אותו יבקש גולש להעלות לאתר יישאר בבעלות הגולש, אך עם העלאתו לאתר הגולש מעניק את רישיון השימוש המפורט בסעיף 8 להלן, כל עוד התוכן מפורסם באתר.
5.10. מפעילת האתר תהיה רשאית להוסיף, לפי שיקול דעתה, לכל תוכן שגולש יבקש להעלות את לוגו 'גלויות' וכל גולש המבקש ממפעילת האתר להעלות תוכן לאתר מסכים באופן בלתי חוזר להוספת לוגו 'גלויות' לתוכן זה.
5.11. בבקשת גולש להעלאת תוכן לאתר הוא מאשר כי יש לו את מלוא הזכויות, ההרשאות והרישיונות הנדרשים (לרבות בקשר לזכויות יוצרים), לרבות הזכות להעניק את הרישיון כאמור בסעיף 8 להלן, וכי התוכן מותר לפרסום לפי כל דין וכי כל עוד הוא מפורסם באתר יהיו לגולש ולאתר את מלוא הזכויות וההרשאות הנדרשות לכך.
5.12. גולש נדרש להודיע למפעילת האתר מיד במועד בו יחדל מלהחזיק בכל הזכויות וההרשאות הנדרשות לצורך פרסום התוכן באתר.
5.13. בבקשת גולש להעלאת תוכן לאתר הוא מצהיר כי התוכן תואם את הקוד האתי של האתר, וכן לא מפר זכויות צד ג' כלשהן ואת החוק.
5.14. מובהר כי אסורה העלאת כל תוכן: (א) שאינו חוקי; (ב) בעל אופי גזעני, מאיים, מיני בוטה או מטריד, מפלה, מוציא לשון הרע, מעודד לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגע ברגשות הציבור ו/או פוגע בפרטיות; (ג) המהווה הפרה כלשהי של החוק; (ד) בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו; (ה) שלגולש מבקש העלאת התוכן אין את מלוא הזכויות בו והוא תואם את הוראות הסכם זה; ו-(ו) מכיל וירוס מחשב או תוכנה פוגענית אחרת.
6. העלאת תוכן על ידי מפעילת האתר
6.1. מפעילת האתר תעלה מעת לעת כל תוכן שתמצא לנכון, בכפוף להוראות כל דין.
6.2. אין בהעלאת תוכן על ידי מפעילת האתר בכדי להוות כל המלצה להסתמך עליו או לפעול לפיו ו/או אישור למהימנותו ואין להסתמך על כל חומר המפורסם באתר ללא בדיקה עצמאית לגבי נכונותו וחוקיותו, ובכל מקרה הוא איננו מהווה יועץ ו/או חוות דעת מכל סוג.
7. הורדת תוכן שהועלה לאתר על ידי מפעילת האתר
7.1. על אף האמור לעיל, לפי בקשתו של גולש בכתב למפעילת האתר – יורד תוכן שהועלה על ידי הגולש על ידי מפעילת האתר.
7.2. מפעילת האתר רשאית להוריד כל תוכן שהועלה לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה וללא כל חובת נימוק, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) נוכח חשש של מפעילת האתר מכל סיבה כי התוכן שהועלה לאתר לבקשת גולש מפרה זכויות כלשהן של צד ג' או מהווה הפרה של החוק.
7.3. הגולש מוותר בזאת על כל טענה בדבר הורדת תוכן מהאתר מכל סיבה וכן הוא מוותר על כל טענה בדבר עיכוב הורדת תוכן מכל סיבה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לו עקב עיכוב בהורדת תוכן כאמור.
8. רישיון שימוש בחומרים שהועלו לאתר לבקשת גולשים
8.1. עם העלאת תוכן על ידי מפעילת האתר שבוצע לבקשת גולש, הגולש מסכים באופן בלתי חוזר למתן רישיון שימוש כדלקמן (להלן: "הרישיון"):
8.1.1. למפעילת האתר – רישיון כלל עולמי, לא בלעדי, פטור מכל חובת תשלום תמלוגים, ניתן להעברה (לרבות מתן רישיונות משנה) בקשר לשירותים הניתנים באתר ולעסקיה של מפעילת האתר, לרבות (ומבלי לגרוע) לצורך קידום האתר בכל מדיה, פורמט, ערוץ אשר קיימים היום או יהיו קיימים בעתיד: להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור.
8.1.2. לכל גולש באתר - רישיון כלל עולמי, לא בלעדי, פטור מכל חובת תשלום תמלוגים בקשר לשירותים הניתנים באתר וככל שפעולות אלו מתאפשרות מהפונקציות העומדות לרשות הגולשים באתר (כגון שיתוף ברשתות חבריות, קישור לאתר ועוד): להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור.
8.2. הרישיון לעיל יתבטל עם מחיקת התוכן מהאתר, בין אם לבקשת הגולש ובין אם ביוזמת מפעילת האתר.
9. שימוש בתוכן המפורסם באתר
9.1. אין בפרסום חומר באתר בכדי להעניק לכל מי שאינו בעליו כל זכות בחומרים אלו, לרבות בעלות בהם, למעט כאמור במפורש בסעיף 8 לעיל.
9.2. גולש רשאי לעשות שימוש בתוכן שפורסם באתר שלא על פי בקשתו (חומרים של גולשים אחרים, מפעילת האתר וכד') אך ורק בהתאם לרישיון האמור בסעיף 8 לעיל.
9.3. מעבר לאמור במפורש ברישיון השימוש בסעיף 8, גולש אינו רשאי לעשות כל שימוש בתוכן שהועלה ופורסם באתר שלא לפי בקשתו, לרבות להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור וכד'.
10. קישורים מחוץ לאתר
10.1. ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת מפעילת האתר. למפעילת האתר אין כל שליטה והיא מסירה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד' החלים באתרים ופלטפורמות אחרות.
10.2. כל גולש מסכים ומאשר כי למפעילת האתר אין כל שליטה ולא תהיה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות כאמור לעיל.
10.3. כל גולש מוותר בזאת על כל טענה ודרישה בקשר לנזקים שיגרמו לו, במישרין או בעקיפין, בקשר לפרסום תוכן שביקש להעלות לאתר ושותף באתר ו/או פלטפורמה אחרות ו/או קושר באמצעות אתר ו/או פלטפורמה אחרים.
11. קניין רוחני
11.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, יהיו בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו, תוכנה וקוד מחשב הקשורים אליו.
11.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לאתר שלא בהתאם להסכם זה או הסכמה מראש ובכתב של מפעילת האתר.
12. הגבלת אחריות
12.1. בעצם הכניסה והשימוש באתר כל גולש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות והתחייבות מצד האתר.
12.2. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
12.3. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל: בעיות זמינות באתר, פרסום תוכן באתר לבקשת גולש, מחיקת תוכן מהאתר לבקשת גולש, עיכוב במחיקת תוכן מהאתר על ידי מפעילת האתר, תוכן שגולש מצא כבלתי ראוי, פרסום תוכן שגוי ו/או מטעה ו/או בלתי מדויק ו/או פוגעני, תגובות של גולשים אחרים וכד'. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד מפעילת האתר.
13. הפרה ושיפוי
13.1. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, גולש מתחייב לשפות ולפצות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאי ההסכם ו/או תפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן בו בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה.
13.2. לאור העובדה כי מדובר בשירות חינמי, שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעילת האתר, לרבות מי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
14. שינויים והפסקת בשירות
14.1. ההסכם והאתר (על כל היבטיו, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור: זמינותו, הממשק שלו, והיקפו), ניתנים לשינוי, החלפה והתאמה, באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
14.2. גולש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים כאמור לעיל.
14.3. מפעילת האתר רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לרבות מתן כל שירות באתר וכן לבטל את ההסכם, כולו או חלקו, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.
15. התיישנות
כל תביעה של גולש בגין כל עילה נגד מפעילת האתר מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע לגולש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב גולש כמי שויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתנאי שימוש אלו.
16. דין חל וסמכות שיפוט
הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין תנאים אלו ו/או האפליקציה ו/או ספק השירות ו/או העירייה הנו הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, בלבד.

נוסח מעודכן ליום 26.11.2015.